Psychotherapiepraktijk J. de Lange
 

Organisatie


 

Jouke Hoekstra (1949) is sinds 1996 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Hij richt zich in zijn werk op zowel adolescenten als volwassenen. Zij kunnen bij hem terecht voor individuele psychotherapie, relatietherapie en gezinstherapie.

Naast zijn werk in de eigen praktijk, is hij ook jarenlang werkzaam geweest bij de GGZ Friesland-Zuid waar hij op de deeltijdbehandeling werkte als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij maakte daar deel uit van een team dat cliënten behandelt die een intensievere vorm van psychotherapie nodig hebben en daarvoor 4 tot 6 dagdelen per week een groepsprogramma volgen.

Daarvoor heeft hij als psychotherapeut in opleiding gewerkt op de Polikliniek Psychiatrie van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Voor hij aan zijn opleiding tot psychotherapeut begon, heeft hij jarenlang gewerkt als socioloog en sociaal-wetenschappelijk onderzoeker bij het Samenwerkingsorgaan Westfriesland.

Zijn opleiding tot psychotherapeut bij de RINO Noord-Holland in Amsterdam kende een dubbele hoofdstroom, namelijk de systeemtheoretische psychotherapie en de psychoanalytische psychotherapie. De systeemtherapie (zie ook “Wat is systeemtherapie”) richt zich in eerste instantie vooral op relatie- en gezinstherapie.

Toch maakt hij ook gebruik van de inzichten uit de systeemtherapie in de behandeling van individuele cliënten. De psychoanalytische richting richt zich op de individuele cliënt. Recentelijk heeft hij zich ook gespecialiseerd in de behandeling van chronische stressklachten volgens het model van het landelijk centrum CSR (Chronische Stress Reversal). Kortom, de mensen die te kampen hebben met overspannenheid of burnout.

In zijn praktijk maakt hij gebruik van een elektronisch patiëntendossier, waarbij de gegevens van de cliënten via een beveiligde verbinding online worden opgeslagen op een externe server. Het boeiende van zijn vak vindt hij dat psychotherapie steeds weer een ontdekkingstocht is waarbij van tevoren niet bekend is waar deze precies zal eindigen.

Voor Friestalige cliënten kan het van belang zijn dat hij vloeiend Fries spreekt.

De heer Hoekstra zal eind 2017 zijn praktijk gaan beëindigen en neemt daarom vanaf 1 maart 2017 geen nieuwe cliënten meer aan.

Contracten. Psychotherapiepraktijk J. Hoekstra heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

  • De Friesland Zorgverzekeraar (7084)
  • CZ (9664) omvat CZ, Delta Lloyd groep en Ohra
  • DSW (7029) incl. inTwente Zorgverzekeraar (3344) en Stad Holland (7037)
  • Menzis Zorgverzekeraar (3332) incl. Anderzorg (3333) en HEMA (3332)
  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (incl. ProLife) (3311), OZF (3314) Interpolis Zorgverzekeringen (3313) FBTO Zorgverzekeringen (0211), Avéro Achmea Zorgverzekeringen (3329) en voor volmachten Nedasco (8960), IAK (8971) en Aevitae (8958).
  • Multizorg, omvattende ONVZ Zorgverzekeraar (3343), ASR Ziektekostenverzekeringen99018, 3336, 3339), Eno Zorgverzekeraar (7032), Zorg en Zekerheid (7085), Caresco (8959), IAK Volmacht BV (8973, Aevitae (3328) en Turien en Co.
  • VGZ, te weten Univé Zorg, VGZ Zorgverzekeraar NV, IZZ (9015), IZA (3334), Zorgverzekeraar UMC (0736), NV VGZ Cares(Aevitae (3330), Caresco (8995))

Onverzekerde zorg die niet voor vergoeding volgens de zorgverzekeringswet in aanmerking komt, is  voor eigen rekening en er wordt een tarief van €90 per uur gerekend. Het gaat hierbij om o.m. relatieproblemen, werk- rouw, identiteit- en zogenaamde aanpassingsproblemen, tenzij ze deel uitmaken van bredere problematiek. Eventueel is een lager tarief mogelijk bij financiële problemen en/of een laag inkomen.

Voor zorgverzekeraars waar geen contract mee is gesloten, wordt 90% van het maximale NZa tarief in rekening gebracht.

No show. Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of niet wordt nagekomen (een zogenaamde "no show") kan een bedrag van €35 in rekening worden gebracht.

Het tarief voor zogenaamde zelfbetalers bedraagt €90 per uur.

Mijn betalingsvoorwaarden zijn:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

 Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 


   

 

drs. Mevrouw M. Hornsveld, gz-psycholoog en psychotherapeut

Mariette Hornsveld werkt vanaf 1991 als kinder- en jeugdpsycholoog en later als psychotherapeut in verschillende instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie; sinds 2006 als zelfstandig gevestigd pyschotherapeut.
Vanaf 1 april 2010 werkt ze in haar praktijk voor psychotherapie in Sneek.

Vanaf medio 2018 is zij geheel overgegaan naar volwassenzorg, zowel in de basis ggz als in de specialistische ggz.

Zij heeft zich per oktober 2018 aangesloten bij Cenzo, een organisatie die de generalistische basisggz faciliteert

Ze maakt deel uit van het Netwerk van Infant Mental Health Friesland. Ze werkt vanuit de infant mental health visie met de leeftijdgroep 0-3 jaar en doet ondermeer ouder-baby (psycho)therapie.

In 2014/2015 heeft ze de basis cursus EMDR afgerond en ze doet EMDR behandeling op indicatie bij kinderen, jeugd en volwassenen.

Verder heeft ze in 2017 een cursus over chronische stress gevolgd bij het CSR. En heeft ze de jaaropleiding tot mindfulnesstrainer in 2018 gevolgd.

In september 2019 zal een nieuwe Mindfulnesstraining starten.

Plaats en tijd: woensdagavond van 18.30 tot 21.00 uur. Op de van Giffenstraat 6, 1e verdieping.

Data: 18-9, 25-9, 9-10, 16-10, 30-10, 6-11, 13-11 (stilteavond), 20-11, 27-11. Terugkomavond eind februari 2020.

Kosten: €400,00, inclusief materiaal, stilteavond en terugkomavond.

Belangstellenden kunnen mailen of bellen voor nadere informatie of voor opgave.


Het is de 8-daagse training voor Mindfulness, volgens het protocol van de erkende opleiding.
Deze training kan onderdeel van een ggz-behandeling zijn. Belangstellenden kunnen mailen voor andere informatie, of zich opgeven via het e-mailadres mhornsveld@psychopraktijk.nl. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar deze training (u kunt dit bij uw zorgverzekeraar informeren).

Vanaf 2015 is ze erkend supervisor bij de VKJP.

Registraties:
Psycholoog, NIP geregistreerd
GZ-psycholoog, BIG-registratienummer: 09050646425.
Kinder- en jeugdpsychotherapeut, BIG-registratienummer: 29050646416
Lid van: NIP, VKJP, NVVP