Psychotherapiepraktijk J. de Lange
 

Condities


Verwijzing en Vergoeding per 1 januari 2016

Stelselwijziging. Per 1 januari 2014 is er het nodige veranderd als het gaat om psychologische hulpverlening. Er heeft namelijk een stelselwijziging plaats gevonden van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).  Wat blijft is dat u ten allen tijde een verwijzing van uw huisarts nodig heeft. De huisarts bekijkt vanaf 2014 of het nodig is dat u verwezen wordt naar een gespecialiseerde hulpverlener. Hij bekijkt, eventueel in overleg met een praktijkondersteuner (een zogenaamde POH-GGZ) of er sprake is van een “stoornis”. Is er sprake van minder ernstige klachten, dan behandelt de huisarts u zelf of doet zijn praktijkondersteuner dat.

Is er echter sprake van een stoornis (volgens de DSM-IV, het classificatiesysteem uit de psychiatrie) dan kan de huisarts verwijzen naar bijvoorbeeld de Psychotherapiepraktijk Sneek of één van de psychotherapeuten.

Uw huisarts moet dan eerst bepalen of er sprake is van een lichte of matige, niet complexe stoornis, of dat er sprake is van een complexere en/of meer risicovolle stoornis.

Als de huisarts vindt dat het gaat om een lichte of matige, niet complexe stoornis, dan verwijst hij naar de  Generalistische Basis-GGZ, kortweg Basis-GGZ. Dit is de opvolger van de eerstelijns psychologische zorg, maar omvat meer. Werd er in de eerstelijns psychologische zorg maximaal 5 gesprekken vergoed, binnen de  Basis-GGZ kunnen dat maximaal 12 of 13 gesprekken zijn.

Als de huisarts oordeelt dat het gaat om een complexere en/of meer risicovolle stoornis, dan verwijst hij naar de Gespecialiseerde GGZ voor psychotherapie naar een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Hierbij gaat het meestal om langer durende behandelingen tot een jaar of meer. Het gaat ook om problemen die al heel lang kunnen bestaan.

 Per 1 januari 2015 is de psychotherapie voor kinderen en jeugdigen overgeheveld van het rijk/de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Ook in dit nieuwe stelsel kan uw huisarts u en uw kind rechtstreeks doorverwijzen. Daarnaast is het mogelijk dat verwijzing via zogenaamde wijkteams plaatsvindt.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar. Voor volwassenen geldt dat alle psychotherapeuten in de Psychotherapiepraktijk Sneek met (nagenoeg) alle zorgverzekeraars voor 2014 een contract hebben afgesloten voor zowel de Basis-GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. Zowel voor lichte of matige problemen/stoornissen als voor meer complexere problemen kunt u bij ons terecht. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. Wel kan uw zorgverzekeraar het wettelijk het eigen risico in rekening brengen, dat in 2016 €385 bedraagt. Dit gebeurt na het afronden van de behandeling of nadat een jaar verstreken is.

Niet alle behandelingen komen voor een vergoeding uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking. Dat geldt voor relatieproblemen, zogenaamde “aanpassingsstoornissen” (het niet kunnen verwerken van ingrijpende levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, verlies van werk of partner) en ook voor de categorie “andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg zijn”.  Hierbij kunt u denken aan zaken als studie- of werkproblemen, identiteitsproblemen of een rouwreactie. Voor al deze zaken geldt echter dat ze wel voor vergoeding en behandeling in aanmerking kunnen komen als er ook sprake is van andere problemen (bij één of meer gezinsleden) zoals angst of depressie of met zaken die diep verankerd liggen in de persoonlijkheid. U kunt met uw huisarts of psychotherapeut overleggen of dit bij u het geval is.

Voor de specifieke lijst met zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten en de andere specifieke condities van Psychotherapiepraktijk J. Hoekstra, wordt u verwezen naar de pagina "organisatie".

Vanaf 1 januari dient iedere praktijk te beschikken over zogenaamd  KWALITEITSSTATUUT.  Psychotherapiepraktijk J. Hoekstra beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat op de praktijk aanwezig is. Als u dat wilt, kunnen we het u ook per mail toesturen.

Praktijk M.Hornsveld:

De vergoeding van de behandeling van kinderen en jeugd tot 18 jaar verloopt via de gemeente. Deze behandeling wordt volledig vergoed.

Vanaf 18 jaar verloopt de vergoeding van de behandeling via uw zorgverzekeraar. Kijk altijd de voorwaarden van uw zorgverzekering na voor de vergoeding.

Sinds 1-10-2018 ben ik aangesloten bij Cenzo. Cenzo biedt oa ondersteuning bij het administratieve proces. DAT geldt voor aanmeldingen in de basisggz. VAnuit Cenzo zijn er contracten met alle zorgverzekeraars, en wordt de basisggz vergoed.

Ik heb contract met de volgende zorgverzekeraars/ koepelverzekeraars:

- de Friesland Zorgverzekeraar

- Multizorg (waaronder  ONVZ, VvAA, PNOZorg, ASR, Ditzo Zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirekt, Zorg en Zekerheid, Aevita, IAK, Carasco, Turien)

Tarieven:

- generalistische basis ggz:  Sinds 1-10-2018 ben ik aangesloten bij Cenzo. Cenzo biedt oa ondersteuning bij het administratieve proces.  Vanuit Cenzo zijn er contracten met alle zorgverzekeraars.

- gespecialiseerde ggz: voor verzekeraars waarmee ik geen contracten heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90% van de bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2017.

- Tarief Overig (zorg)produkt: Het maximum OZP-tarief voor de prestatie 'ozp niet-basispakketzorg consult', vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €98,00 per sessie.

Het tarief in mijn praktijk is 90% van dit maximumtarief.

- Tarief zelfbetalers:
*Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  90 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a.
*Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  90 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie vraag a.

-
Voorwaarden en tarief no-show:

Het tarief voor no-show is : € 35, per gemiste afspraak.

Betalingsvoorwaarden:

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

 Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 KWALITEITSSTATUUT Psychotherapiepraktijk J. Hoekstra

 PRIVACYVERKLARING:

 De privacyverklaring is aangepast aan de laatste AVG wetgeving en is op te vragen of in te zien op de praktijk.